CSESZNEK.HU
CSESZNEK.HU

CSESZNEK KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA

HIRDETMÉNYEK

SERTÉSÖSSZEÍRÁS


Lakossági tájékoztató barnak?szén igény felmérésér?l

Tisztelt Lakosok!

A Kormány az év elején szomszédunkban kirobbant háború, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók következtében jelent?sen megváltozott gazdasági környezet, valamint a drasztikusan emelked? energiaárak okozta energiakrízis következményeinek csökkentése érdekében – a pénzügyi lehet?ségekhez viszonyítva – a lakossági téli f?téshez szükséges tüzel?anyag biztosításáról gondoskodni kíván.

A fent leírtakra tekintettel a Belügyminisztérium lakossági barnak?szén igény el?zetes felmérését rendelte el, melynek végrehajtásával az önkormányzatokat bízta meg.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy akinek széntüzelésre alkalmas f?t?berendezése van, a barnak?szén igényét a mellékelt nyomtatványon a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal felé személyesen, vagy e-mailben az titkarsag@bakonyszentkiraly.hu e-mail címen jelentheti be.

Az igénybejelentés határideje: 2022. szeptember 28. 16.00 óra.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzatot csak felmérés végrehajtásával bízták meg, sem az egy háztartás által igényelhet? szénmennyiségr?l, sem annak áráról nincs semmiféle információ, ezért kollégáink ilyen irányú kérdésükre nem tudnak felvilágosítással szolgálni.

Bakonyszentkirály, 2022. 09. 20.                                                                                                                                                                           Gyimesiné Bognár Enik? jegyz?

___________________________________________________________________________

NYILATKOZAT

barnak?szénigényr?l

Név: ……………………………………………………………………………………………

Lakcím: ………………………………………………………………………………………

K?szénigény mennyisége mázsában megadva: ……………………………………………..

 

………………………………., 2022. szeptember ….

                                              

                                                                       ……………………………………………..

                                                                                              aláírás                                                   

 


IGAZGATÁSI SZÜNET A KÖZÖS HIVATALBAN
2021. JÚLIUS 26 - AUGUSZTUS 16.


FELHÍVÁS

PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS KÖZZÉTÉTELE

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökr?l, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekr?l szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt követelmény és Csesznek Községi Önkormányzat Képvisel?-testületének partnerségi egyeztetésr?l szóló szabályzata alapján tájékoztatom, hogy a településkép védelmér?l szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításra kerül.

A módosítás célja a Falumúzeum épületének helyi védelem alá helyezése.

A rendelet módosítás az Önkormányzat honlapján, a Hirdetmények pont alatt elérhet?.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban lakossági fórum összehívására nem kerül sor, azt a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településképi-védelmi szabályok eltér? alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 2.§ (2) pontja alapján elektronikusan kerül lefolytatásra.

Véleményeket 2021 július 24-ig lehet megtenni levélben személyes érkeztetéssel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére (8419 Csesznek, Vár utca 42. vagy e-mailen csesznekonkormanyzat@gmail.com címre kérjük megküldeni.

Csesznek, 2021. június 30.  

Tisztelettel:

Trieblné Stanka Éva Renáta
Polgármester

 Oroksegvedelmi javaslat Csesznek 2021.05.03..pdf

Rend terv Csesznek TKR mod tervezet 2021.0630 PDF.pdf


Lakossági Felhívás a Közös Hivatal m?ködésér?l

 


Csesznek Községi Önkormányzat Polgármesterének 4/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete a Csesznek község közigazgatási területén lév? belterületi parkolók ideiglenes lezárásáról


Csesznek Községi Önkormányzat Polgármesterének 4/2020.(IV.10.) önkormányzati rendelete a Csesznek község közigazgatási területén lév? belterületi parkolók ideiglenes lezárásáról


SZÁLLÁSHELY ELLEN?RZÉSI TERV 2020


SZÁLLÁSHELY ELLEN?RZÉSI TERV 2019


POLGÁRMESTER JELÖLT ÁLLÍTÁS


EGYÉNI LISTÁS JELÖLT ÁLLÍTÁS


IGAZGATÁSI SZÜNET


 KATASZTRÓFAVÉDELEM HIRDETMÉNY


INGYENES KÉMÉNYSEPR? SZOLGÁLTATÁS


HIRDETMÉNY

Településképi rendelet múdosítás


HIRDETMÉNY

Csesznek Községi Önkormányzat Képvisel?-testülete a 13/2018 (02.12.) számú határozatával döntött a Településfejlesztési Koncepció elkészítésér?l és a hatályos településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) teljes felülvizsgálatáról.  A témában lakossági fórum került megtartásra 2018 december 4-én, melyre meghívásra került minden cseszneki polgár, gazdálkodó, civil, egyházi és egyéb szervezetet.

Bakonyszentkirályon és Bakonyoszlopon, 2019 május 8-án (szerdán) és május 9-én (csütörtökön) délel?tt 10 órától a tervez?k fogadónapot tartanak, melyen a cseszneki érintett tulajdonosok, fejleszt?k is egyeztethetik egyéni igényeiket, kérdéseiket, illetve fejlesztési elképzeléseiket a tervez?kkel. Az egyeztetésre el?re kell id?pontot egyeztetni a 0620-3755-855 telefonszámon Bárdosi Andrea vezet? tervez?vel.

A tervez?i egyeztetés helye: 2019 május 8-án (szerdán) Bakonyoszlop Faluház (Kossuth utca 32.), 2019 május 9-én (csütörtökön) Közös Önkormányzati Hivatal (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69.), de indokolt esetben helyszíni egyeztetésre is van lehet?ség.

Észrevételeket, javaslatokat a tervez?i fogadónapon, illetve 2019 május 17-ig kizárólag írásban (eredeti aláírással) a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69.) történ? megküldéssel lehet tenni.

       Csesznek, 2019. április 23.

Trieblné Stanka Renáta
polgármester

 


Hirdetmény Bírósági ülnökök választására 2019.

(Letölthet? változat)

Az Alaptörvény 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. Törvény ( a továbbiakban: Bjt.) 212.-219. §-ai alapján kerül sor 2019. évben a bírósági ülnökök kijelölésére és megválasztására.
Zirc Város Önkormányzat Képvisel?-testülete a bírósági ülnököket a 2019. április 25-ei képvisel?-testületi ülésen választja meg.
Ülnököt jelölni lehet: a Veszprémi Törvényszék és a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítél? Tanácsaiba, valamint Fiatalkorúak büntet? ügyében eljáró bírósági ülnököt jelölni lehet: a Zirci Járásbíróság és a Veszprémi Törvényszék ítél? Tanácsába.
A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, elérhet?ségét (telefonszám, email) és aláírását.
A bírósági ülnök jelölés határideje: 2019.április 8.
A bírósági ülnökök választásáról szóló tájékoztató és a jelöléshez szükséges mellékletek megtalálhatók Zirc Városháza hirdet?tábláján, a www.zirc.hu, illetve a www.bakonyszentkiraly.hu honlapokon.

Bakonyszentkirály, 2019. március 26.
Községi Önkormányzat

1_melleklet_tajekoztato.pdf

3_melleklet_ulnokok_jogai_es_kotelezettsegei.pdf

4a_melleklet_jeloles_minta_-_sima_ulnok.pdf

4b_melleklet_jeloles_minta_-_fk_ulnok.pdf

4c_melleklet_jeloles_minta_-_kmb_ulnok.pdf

5_melleklet_jelolest_elfogado_nyilatkozat_2.pdf

 


HIRDETMÉNY

A 2019-2020-as általános iskolai tenévre történ? beiratásró


SZOCIÁLIS T?ZIFA TÁMOGATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat szociális célú t?zifát biztosít a szociálisan rászoruló családok, háztartások számára. A támogatás iránti kérelmet 2019. január 7-t?l lehet benyújtani a Közös Önkormányzati Hivatalban (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69.)

A kérelem nyomtatvány letölthet? ITT.

A támogatás részletes feltételei a 

 11/2018 (XII.19.) önkormányzati rendeletben olvashatók.

 


Tájékoztatás a kútengedélyekr?l

Tájékoztatjuk a tulajdonosokat, hogy a kutak engedélyeztetésének ügyében, annak érdekében, hogy a 2018. december 31-i határid? letelte senkit se érintsen hátrányosan, az Országgy?lés a kötelez? bírságkiszabás alóli mentességi id?szakot
2020. december 31-ig meghosszabbította
Jelenleg el?készítés alatt áll és 2019 tavaszára várható egy átfogó módosítás, ami az engedélyeztetési eljárást tartalmazza.

A tulajdonosoknak a kutak engedélyeztetésével kapcsolatban jelenleg nincs teend?je.

Amennyiben a módosítás elfogadásra kerül Önkormányzatunk egy tájékoztatóban mindenkit értesíteni fog arról, hogy mit kell tennie.

Trieblné Stanka Renáta


Csesznek Község Önkormányzata

8419 Csesznek, Vár u.42.

HIRDETMÉNY

Csesznek Községi Önkormányzat Képvisel?-testülete a 13/2018 (02.12.) számú határozatával döntött a Településfejlesztési Koncepció elkészítésér?l és a hatályos településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) teljes felülvizsgálatáról.  A témában lakossági fórumot szervezünk, melyre meghívunk minden cseszneki polgárt, gazdálkodó, civil, egyházi és egyéb szervezetet.

A lakossági fórumot Cseszneken a Faluházban tartjuk,

Észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül kizárólag írásban (eredeti aláírással) a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Cseszneki Kirendeltségére (8420 Csesznek, Vár u. 42) történ? megküldéssel lehet tenni.

Csesznek, 2018. november 22.

Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester

 


TÁJÉKOZTATÓ

AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL LÉTESÍTETT KUTAKKAL KAPCSOLATBAN

A 2018. január 1-jét megel?z?en engedély nélkül vagy engedélyt?l eltér?en létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményekkel (kutak) kapcsolatban a következ? tájékoztatást adjuk.

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltér?en került megvalósításra, fennmaradási illetve üzemeltetési engedélyt kell kérni.

A jegyz? hatáskörébe tartozik az olyan kút engedélyezése, amely a következ? feltételeket együttesen teljesíti:

Amennyiben a fenti feltételek mindegyike nem teljesül, abban az esetben a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság engedélye szükséges !

Az engedélyezési eljárást mind az ásott és mind a fúrt kutakra le kell folytatni akkor is, ha a kút létesítésének idején jogszabály kötelez?en nem írta el? engedély meglétét.

A kútra az ingatlan tulajdonosának az engedélyt akkor is meg kell szerezni, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja vagy csak locsolási célra használja.

A kút megszüntetése szintén vízjogi engedély köteles.

 A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása el?tt tervdokumentációt kell készíttetni  a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemr?l és mellékleteir?l szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet szerint.

A tervdokumentációt csak olyan tervez? készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervez?i jogosultságával rendelkezik.

Az  eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól, de 5000 Ft illetékfizetési kötelezettség terheli.

 A vízgazdálkodásról szóló törvény 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesít?ket, akik a Vgtv. módosítása el?tt létesítettek kutat. Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-t?l vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

 Részletes tájékoztató letöltés

 Kút fennmaradási, üzemeltetési kérelem nyomtatvány letöltés


„Az én falum, az én városom"

Kreatív alkotó pályázat

A Nemzeti M?vel?dési Intézet Veszprém Megyei Irodája,  

a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság
pályázatot hirdet általános és középiskolások számára

Téma:

Örökítsétek meg, ami fontos számotokra a településeteken! Legyen az különleges építészeti vagy természeti érték, de akár a település kiemelked? személyisége, csoportja vagy gasztronómiai különlegessége. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek: lehet rajz, fotó, makett, illetve különleges technika is. Pályázhatnak egyéni alkotók vagy csoportok.

 Beküldési határid?: 2018. november 07. szerda

 Beküldés módja:

Postán vagy személyesen: Nemzeti M?vel?dési Intézet Veszprém Megyei Irodája

    8200 Veszprém, Virág Benedek u. 4. (Átrium Üzletház 1. emelet)

 Kérjük, a pályamunkákon tüntessétek fel az alábbiakat:

Az alkotás címe, név, életkor, elérhet?ség (telefonszám, email cím) iskola neve, címe.

 Eredményhirdetés:

Kategóriánként külön díjazzuk a legjobb m?vek alkotóit, akik értékes jutalmakban részesülnek.

 A legjobban sikerült alkotásokat kiállítjuk a III. Veszprém Megyei Értékünnepen.

 További információ:

Sághy Zsófia szakmai asszisztens 1/611-7617, asszisztensek.veszprem@gmail.com


TÉLI REZSICSÖKKENTÉS TÁJÉKOZTATÓ

IGÉNYBEJELENT? LETÖLTÉS


BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS 2018.


FELHÍVÁS

 CSESZNEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGG? PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK KÖZZÉTÉTELE

Csesznek Községi Önkormányzat Képvisel?-testülete a 13/2018 (02.12.) határozatával döntött a Településfejlesztési Koncepció elkészítésér?l és a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatáról. A felülvizsgálattal az önkormányzat a Város és Ház Bt -t bízta meg.

 A tervezés els? üteme az adatgy?jtés és részletes átfogó vizsgálatok mellett a hatályos településrendezési tervvel összefügg? vélemények, javaslatok, módosítási igények, fejlesztési elképzelések összegy?jtése.

A felülvizsgálat meghatározó célja a települések természeti, társadalmi, gazdasági adottságaihoz igazodó, fenntartható településfejlesztés, településrendezés kialakítása. Ehhez kérjük a lakosság, a helyi gazdasági és társadalmi szervezetek közrem?ködését.

A hatályos településrendezési eszközök megtekinthet?k az Önkormányzat honlapján és a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Cseszneki Kirendeltségén (8419 Cesznek, Vár u. 42) is.

A véleményeket a közzétételt?l számított 21 napon belül kérjük megküldeni e-mailben titkarsag@bakonyszentkiraly.hu vagy a foepitesz.bkoh@gmail.com illetve Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth Lajos u. 69) címére. A kés?bbiekben lakossági fórumot is tartunk, ahol az érdekl?d?k személyesen is elmondhatják véleményüket a hatályos településrendezési tervünkr?l és településünk jöv?jér?l, a módosítási, fejlesztési javaslatokról.

Az el?zetes tájékoztatási szakasz véleményezését követ?en a tervez? Város és Ház Bt az államigazgatási szervek és a partnerek véleményének figyelembe vételével készíti el a településfejlesztési koncepció és az új településrendezési eszközök véleményezési dokumentációját, amelyet ugyancsak közszemlére teszünk és véleményeztetjük.

Kérem a település lakosságát, a helyi gazdasági és társadalmi szervezeteket, hogy a készítend? településfejlesztési koncepcióval és a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat küldjék meg számunkra. Jelen felhívás az önkormányzat honlapja mellett az önkormányzat hirdet?tábláján is közzétételre kerül.

Csesznek, 2018. augusztus


HADGYAKORLAT


KÖZLEMÉNY

a 2018. április 8. napjára kit?zött általános országgy?lési választásról

Magyarország köztársasági elnöke 2018. április 8. napjára t?zte ki az  általános országgy?lési választást.

Felhívom a választásra jogosultak figyelmét, hogy szavazni kizárólag az országgy?lési választás napján is érvényes, személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezet?i engedély) és lakcímkártya felmutatása után lehetséges.

A fentiekre figyelemmel tájékoztatom, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal járási hivatalinak kormányablak és okmányirodai osztályai a mellékelt táblázatban foglalt helyszíneken az alábbi id?pontokban ügyeletet tartanak:

Az ügyeleti nyitva tartás id?tartama alatt intézhet? ügyek köre kizárólag az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítására, a lakcímigazolvány pótlására, valamint az igényelt és elkészült okmányok átvételére korlátozódik, egyéb ügyek intézésére nincs mód.

Felhívom a figyelmet, hogy 2018. április 6. napon a fentiekben megjelölt ügyeleti id?tartamon kívüli ügyfélfogadási id?ben a szervezeti egységek hatáskörébe tartozó minden ügykör intézésére lehet?ség van.

                                                                        Veszprém Megyei Kormányhivatal

pdf letöltése


HIRDETMÉNY

AVeszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal (továbbiakban: erdészeti hatóság) az erd?r?l , az erd? védelmér?l és az erd?gazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 33. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Evt. végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII.21.) FM rendelet 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelel?en hivatalból megkezdi a Bakonyszentlászlói erd?tervezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységét. Az erdészeti hatóság igazgatási tevékenységének megkezdésér?l a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján tájékoztatást helyez el, és az eljárás lezárásáig megtekinthet?.

A körzeti erd?tervezés megkezdésének napja:        2018. március 20.

Az eljáró hatóság megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi F?osztály Erdészeti Osztály

Székhelye: 8200 Veszprém, Batsányi J. u. 5.

Ügyintézés helye: 8200 Veszprém, Batsányi J. u. 5.

Elérhet?sége: levélcím: 8210 Veszprém, Pf. 1122

                       telefon: 06-88-590-344, fax: 06-88-428-111

                        e-mail cím: veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu

                        honlap cím: http://portal.nebih.gov.hu/korzeti-erdotervek

Az ügy tárgya:

Bakonyszentlászlói körzeti erd?tervezés igazgatási tevékenységének megkezdése

Az ügy rövid ismertetése:

Az erdészeti hatóság terepi felvételezést végez, mely során felülvizsgálja az erd?k gazdasági beosztását, térbeli rendjét, az egyes erd?részletek term?helyi viszonyaira, faállományára jellemz? adatokat. Megállapítja az erd?részletek természetességi állapotát. Erd?részletenként felméri a következ? körzeti erd?tervezésig terjed? id?szakban végrehajtható, illetve végrehajtandó fakitermelési-, erd?nevelési-, erd?felújítási- és a véghasználati lehet?ségeket.

Az érintett hatóságoknak és kezel? szerveknek a hatósági nyilvántartásban nem szerepl? tényeket és adatokat 2018. április 30-ig kell megküldeni az erdészeti hatóság részére.

Az erd?gazdálkodók a használatukban álló erd?ket érint?en az el?zetes erd?terv javaslathoz a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon vagy a közzétett elektronikus formában (http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok az „Erd?gazdálkodói javaslatok körzeti erd?tervezéshez” címszó alatt) legkés?bb 2018. április 30-ig tehetnek észrevételeket, javaslatokat, az fentebb felsorolt e-mail, vagy postacímre küldve.

Az adatbetekintésre valamint a javaslatokról személyes egyeztetési lehet?ség a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi F?osztály, Erdészeti Osztály, 8200 Veszprém, Batsányi J. u. 5. szám alatt lehetséges, ügyfélfogadási id?ben.

A tájékoztatás és mellékletei megtekinthet?k a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban.

Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

pdf letöltése


Az általános iskolákba történ? beiratásról

Pdf letöltése


Az elektronikus ügyintézés

és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek megfelel?en 2018. január 2-t?l új elektronikus ügyintézési felületet használhatnak az állampolgárok és a gazdálkodó szervezetek.

A gazdálkodó szervezetek számára törvényi kötelezettség, hogy 
kizárólag elektronikusan intézhetik hivatalos ügyeiket.

Az állampolgárok továbbra intézhetik az ügyeiket 
papír alapon, személyesen, vagy
postai feladással, vagy választhatják az
elektronikus ügyintézést.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az azonosítás törvényi kötelezettsége miatt az elektronikus ügyintézés csak 
Ügyfélkapun, vagy 
Cégkapun 
keresztül történhet, ezért az e-mailen érkezett kérelmeket a Hivatal vissza fogja utasítani.


KÖZLEMÉNY

A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2018. február hónapban

hivatásos gondnoki képzést

indít a mellékelt felhívás szerint.
A képzés célja, hogy megfelel? ismereteket nyújtson a cselekv?képességében részlegesen, vagy teljesen korlátozott személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához.
A képzés tervezett ideje: 2018. február 26-2018. március 01.
A képzésr?l tájékozódhat a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint további információt

Badiczné Juhász Anna nyújt a 88/579-311-es telefonszámon

vagy a vemkh.szoc.gyamugy@veszprem.gov.hu e-mail címen.
Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Felhívás letöltése


KÖZLEMÉNY 2017. 12. 21.

Csesznek 032/18 hrsz. áramellátás el?zetes vizsgálat


 HIRDETMÉNY

Csesznek Községi Önkormányzat a Képvisel?-testület által elfogadott partnerségi egyeztetés szabályai szerint elkészítette a településkép védelmér?l szóló 2016 évi LXXIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti

Településképi Arculati Kézikönyvet.

A széleskör? társadalmi bevonással készültkézikönyv szemléletformáló célt szolgál, feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönül? egyes településrészek arculati jellemz?it és értékeit, továbbá javaslatot tesz a településképhez illeszked? építészeti elemek alkalmazására.

A kézikönyvvel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat írásban a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalba (8430 Kossuth L. u. 69)
vagy a titkarsag@bakonyszentkiraly.hu email címre 2017. december 15-ig történ? megküldéssel lehet tenni.

Településképi Arculati Kézikönyv 2017 pdf letöltés


 Vadászterület határának megállapítása joger?s


Vadászterület határának megállapítása 2 joger?s

CSESZNEK KÖZSÉG
HIVATALOS HONLAPJA