CSESZNEK.HU
CSESZNEK.HU

CSESZNEK KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA

HIRDETMÉNYEK

 


SERTÉSÖSSZEÍRÁS


Lakossági tájékoztató barnakőszén igény felméréséről

Tisztelt Lakosok!

A Kormány az év elején szomszédunkban kirobbant háború, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók következtében jelentősen megváltozott gazdasági környezet, valamint a drasztikusan emelkedő energiaárak okozta energiakrízis következményeinek csökkentése érdekében – a pénzügyi lehetőségekhez viszonyítva – a lakossági téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag biztosításáról gondoskodni kíván.

A fent leírtakra tekintettel a Belügyminisztérium lakossági barnakőszén igény előzetes felmérését rendelte el, melynek végrehajtásával az önkormányzatokat bízta meg.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy akinek széntüzelésre alkalmas fűtőberendezése van, a barnakőszén igényét a mellékelt nyomtatványon a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal felé személyesen, vagy e-mailben az titkarsag@bakonyszentkiraly.hu e-mail címen jelentheti be.

Az igénybejelentés határideje: 2022. szeptember 28. 16.00 óra.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzatot csak felmérés végrehajtásával bízták meg, sem az egy háztartás által igényelhető szénmennyiségről, sem annak áráról nincs semmiféle információ, ezért kollégáink ilyen irányú kérdésükre nem tudnak felvilágosítással szolgálni.

Bakonyszentkirály, 2022. 09. 20.                                                                                                                                                                           Gyimesiné Bognár Enikő, jegyző

___________________________________________________________________________

NYILATKOZAT

barnakőszénigényről

Név: ……………………………………………………………………………………………

Lakcím: ………………………………………………………………………………………

Kőszénigény mennyisége mázsában megadva: ……………………………………………..

 

………………………………., 2022. szeptember ….

                                              

                                                                       ……………………………………………..

                                                                                              aláírás                                                   

 


IGAZGATÁSI SZÜNET A KÖZÖS HIVATALBAN
2021. JÚLIUS 26 - AUGUSZTUS 16.


FELHÍVÁS

PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS KÖZZÉTÉTELE

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt követelmény és Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségi egyeztetésről szóló szabályzata alapján tájékoztatom, hogy a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításra kerül.

A módosítás célja a Falumúzeum épületének helyi védelem alá helyezése.

A rendelet módosítás az Önkormányzat honlapján, a Hirdetmények pont alatt elérhető.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban lakossági fórum összehívására nem kerül sor, azt a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településképi-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 2.§ (2) pontja alapján elektronikusan kerül lefolytatásra.

Véleményeket 2021 július 24-ig lehet megtenni levélben személyes érkeztetéssel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére (8419 Csesznek, Vár utca 42. vagy e-mailen csesznekonkormanyzat@gmail.com címre kérjük megküldeni.

Csesznek, 2021. június 30.  

Tisztelettel:

Trieblné Stanka Éva Renáta
Polgármester

 Oroksegvedelmi javaslat Csesznek 2021.05.03..pdf

Rend terv Csesznek TKR mod tervezet 2021.0630 PDF.pdf


Lakossági Felhívás a Közös Hivatal működéséről

 


Csesznek Községi Önkormányzat Polgármesterének 4/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete a Csesznek község közigazgatási területén lévő belterületi parkolók ideiglenes lezárásáról


Csesznek Községi Önkormányzat Polgármesterének 4/2020.(IV.10.) önkormányzati rendelete a Csesznek község közigazgatási területén lévő belterületi parkolók ideiglenes lezárásáról


SZÁLLÁSHELY ELLENŐRZÉSI TERV 2020


SZÁLLÁSHELY ELLENŐRZÉSI TERV 2019


POLGÁRMESTER JELÖLT ÁLLÍTÁS


EGYÉNI LISTÁS JELÖLT ÁLLÍTÁS


IGAZGATÁSI SZÜNET


 KATASZTRÓFAVÉDELEM HIRDETMÉNY


INGYENES KÉMÉNYSEPRŐ SZOLGÁLTATÁS


HIRDETMÉNY

Településképi rendelet múdosítás


HIRDETMÉNY

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2018 (02.12.) számú határozatával döntött a Településfejlesztési Koncepció elkészítéséről és a hatályos településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) teljes felülvizsgálatáról.  A témában lakossági fórum került megtartásra 2018 december 4-én, melyre meghívásra került minden cseszneki polgár, gazdálkodó, civil, egyházi és egyéb szervezetet.

Bakonyszentkirályon és Bakonyoszlopon, 2019 május 8-án (szerdán) és május 9-én (csütörtökön) délelőtt 10 órától a tervezők fogadónapot tartanak, melyen a cseszneki érintett tulajdonosok, fejlesztők is egyeztethetik egyéni igényeiket, kérdéseiket, illetve fejlesztési elképzeléseiket a tervezőkkel. Az egyeztetésre előre kell időpontot egyeztetni a 0620-3755-855 telefonszámon Bárdosi Andrea vezető tervezővel.

A tervezői egyeztetés helye: 2019 május 8-án (szerdán) Bakonyoszlop Faluház (Kossuth utca 32.), 2019 május 9-én (csütörtökön) Közös Önkormányzati Hivatal (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69.), de indokolt esetben helyszíni egyeztetésre is van lehetőség.

Észrevételeket, javaslatokat a tervezői fogadónapon, illetve 2019 május 17-ig kizárólag írásban (eredeti aláírással) a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69.) történő megküldéssel lehet tenni.

       Csesznek, 2019. április 23.

Trieblné Stanka Renáta
polgármester

 


Hirdetmény Bírósági ülnökök választására 2019.

(Letölthető változat)

Az Alaptörvény 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. Törvény ( a továbbiakban: Bjt.) 212.-219. §-ai alapján kerül sor 2019. évben a bírósági ülnökök kijelölésére és megválasztására.
Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírósági ülnököket a 2019. április 25-ei képviselő-testületi ülésen választja meg.
Ülnököt jelölni lehet: a Veszprémi Törvényszék és a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítélő Tanácsaiba, valamint Fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bírósági ülnököt jelölni lehet: a Zirci Járásbíróság és a Veszprémi Törvényszék ítélő Tanácsába.
A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, elérhetőségét (telefonszám, email) és aláírását.
A bírósági ülnök jelölés határideje: 2019.április 8.
A bírósági ülnökök választásáról szóló tájékoztató és a jelöléshez szükséges mellékletek megtalálhatók Zirc Városháza hirdetőtábláján, a www.zirc.hu, illetve a www.bakonyszentkiraly.hu honlapokon.

Bakonyszentkirály, 2019. március 26.
Községi Önkormányzat

1_melleklet_tajekoztato.pdf

3_melleklet_ulnokok_jogai_es_kotelezettsegei.pdf

4a_melleklet_jeloles_minta_-_sima_ulnok.pdf

4b_melleklet_jeloles_minta_-_fk_ulnok.pdf

4c_melleklet_jeloles_minta_-_kmb_ulnok.pdf

5_melleklet_jelolest_elfogado_nyilatkozat_2.pdf

 


HIRDETMÉNY

A 2019-2020-as általános iskolai tenévre történő beiratásró


SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat szociális célú tűzifát biztosít a szociálisan rászoruló családok, háztartások számára. A támogatás iránti kérelmet 2019. január 7-től lehet benyújtani a Közös Önkormányzati Hivatalban (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69.)

A kérelem nyomtatvány letölthető ITT.

A támogatás részletes feltételei a 

 11/2018 (XII.19.) önkormányzati rendeletben olvashatók.

 


Tájékoztatás a kútengedélyekről

Tájékoztatjuk a tulajdonosokat, hogy a kutak engedélyeztetésének ügyében, annak érdekében, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit se érintsen hátrányosan, az Országgyűlés a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszakot
2020. december 31-ig meghosszabbította
Jelenleg előkészítés alatt áll és 2019 tavaszára várható egy átfogó módosítás, ami az engedélyeztetési eljárást tartalmazza.

A tulajdonosoknak a kutak engedélyeztetésével kapcsolatban jelenleg nincs teendője.

Amennyiben a módosítás elfogadásra kerül Önkormányzatunk egy tájékoztatóban mindenkit értesíteni fog arról, hogy mit kell tennie.

Trieblné Stanka Renáta


Csesznek Község Önkormányzata

8419 Csesznek, Vár u.42.

HIRDETMÉNY

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2018 (02.12.) számú határozatával döntött a Településfejlesztési Koncepció elkészítéséről és a hatályos településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) teljes felülvizsgálatáról.  A témában lakossági fórumot szervezünk, melyre meghívunk minden cseszneki polgárt, gazdálkodó, civil, egyházi és egyéb szervezetet.

A lakossági fórumot Cseszneken a Faluházban tartjuk,

Észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül kizárólag írásban (eredeti aláírással) a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Cseszneki Kirendeltségére (8420 Csesznek, Vár u. 42) történő megküldéssel lehet tenni.

Csesznek, 2018. november 22.

Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester

 


TÁJÉKOZTATÓ

AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL LÉTESÍTETT KUTAKKAL KAPCSOLATBAN

A 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményekkel (kutak) kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk.

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási illetve üzemeltetési engedélyt kell kérni.

A jegyző hatáskörébe tartozik az olyan kút engedélyezése, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

Amennyiben a fenti feltételek mindegyike nem teljesül, abban az esetben a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság engedélye szükséges !

Az engedélyezési eljárást mind az ásott és mind a fúrt kutakra le kell folytatni akkor is, ha a kút létesítésének idején jogszabály kötelezően nem írta elő engedély meglétét.

A kútra az ingatlan tulajdonosának az engedélyt akkor is meg kell szerezni, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja vagy csak locsolási célra használja.

A kút megszüntetése szintén vízjogi engedély köteles.

 A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni  a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet szerint.

A tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik.

Az  eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól, de 5000 Ft illetékfizetési kötelezettség terheli.

 A vízgazdálkodásról szóló törvény 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

 Részletes tájékoztató letöltés

 Kút fennmaradási, üzemeltetési kérelem nyomtatvány letöltés


„Az én falum, az én városom"

Kreatív alkotó pályázat

A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája,  

a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság
pályázatot hirdet általános és középiskolások számára

Téma:

Örökítsétek meg, ami fontos számotokra a településeteken! Legyen az különleges építészeti vagy természeti érték, de akár a település kiemelkedő személyisége, csoportja vagy gasztronómiai különlegessége. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek: lehet rajz, fotó, makett, illetve különleges technika is. Pályázhatnak egyéni alkotók vagy csoportok.

 Beküldési határidő: 2018. november 07. szerda

 Beküldés módja:

Postán vagy személyesen: Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája

    8200 Veszprém, Virág Benedek u. 4. (Átrium Üzletház 1. emelet)

 Kérjük, a pályamunkákon tüntessétek fel az alábbiakat:

Az alkotás címe, név, életkor, elérhetőség (telefonszám, email cím) iskola neve, címe.

 Eredményhirdetés:

Kategóriánként külön díjazzuk a legjobb művek alkotóit, akik értékes jutalmakban részesülnek.

 A legjobban sikerült alkotásokat kiállítjuk a III. Veszprém Megyei Értékünnepen.

 További információ:

Sághy Zsófia szakmai asszisztens 1/611-7617, asszisztensek.veszprem@gmail.com


TÉLI REZSICSÖKKENTÉS TÁJÉKOZTATÓ

IGÉNYBEJELENTŐ LETÖLTÉS


BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS 2018.


FELHÍVÁS

 CSESZNEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK KÖZZÉTÉTELE

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2018 (02.12.) határozatával döntött a Településfejlesztési Koncepció elkészítéséről és a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatáról. A felülvizsgálattal az önkormányzat a Város és Ház Bt -t bízta meg.

 A tervezés első üteme az adatgyűjtés és részletes átfogó vizsgálatok mellett a hatályos településrendezési tervvel összefüggő vélemények, javaslatok, módosítási igények, fejlesztési elképzelések összegyűjtése.

A felülvizsgálat meghatározó célja a települések természeti, társadalmi, gazdasági adottságaihoz igazodó, fenntartható településfejlesztés, településrendezés kialakítása. Ehhez kérjük a lakosság, a helyi gazdasági és társadalmi szervezetek közreműködését.

A hatályos településrendezési eszközök megtekinthetők az Önkormányzat honlapján és a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Cseszneki Kirendeltségén (8419 Cesznek, Vár u. 42) is.

A véleményeket a közzétételtől számított 21 napon belül kérjük megküldeni e-mailben titkarsag@bakonyszentkiraly.hu vagy a foepitesz.bkoh@gmail.com illetve Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth Lajos u. 69) címére. A későbbiekben lakossági fórumot is tartunk, ahol az érdeklődők személyesen is elmondhatják véleményüket a hatályos településrendezési tervünkről és településünk jövőjéről, a módosítási, fejlesztési javaslatokról.

Az előzetes tájékoztatási szakasz véleményezését követően a tervező Város és Ház Bt az államigazgatási szervek és a partnerek véleményének figyelembe vételével készíti el a településfejlesztési koncepció és az új településrendezési eszközök véleményezési dokumentációját, amelyet ugyancsak közszemlére teszünk és véleményeztetjük.

Kérem a település lakosságát, a helyi gazdasági és társadalmi szervezeteket, hogy a készítendő településfejlesztési koncepcióval és a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat küldjék meg számunkra. Jelen felhívás az önkormányzat honlapja mellett az önkormányzat hirdetőtábláján is közzétételre kerül.

Csesznek, 2018. augusztus


HADGYAKORLAT


KÖZLEMÉNY

a 2018. április 8. napjára kitűzött általános országgyűlési választásról

Magyarország köztársasági elnöke 2018. április 8. napjára tűzte ki az  általános országgyűlési választást.

Felhívom a választásra jogosultak figyelmét, hogy szavazni kizárólag az országgyűlési választás napján is érvényes, személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) és lakcímkártya felmutatása után lehetséges.

A fentiekre figyelemmel tájékoztatom, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal járási hivatalinak kormányablak és okmányirodai osztályai a mellékelt táblázatban foglalt helyszíneken az alábbi időpontokban ügyeletet tartanak:

Az ügyeleti nyitva tartás időtartama alatt intézhető ügyek köre kizárólag az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítására, a lakcímigazolvány pótlására, valamint az igényelt és elkészült okmányok átvételére korlátozódik, egyéb ügyek intézésére nincs mód.

Felhívom a figyelmet, hogy 2018. április 6. napon a fentiekben megjelölt ügyeleti időtartamon kívüli ügyfélfogadási időben a szervezeti egységek hatáskörébe tartozó minden ügykör intézésére lehetőség van.

                                                                        Veszprém Megyei Kormányhivatal

pdf letöltése


HIRDETMÉNY

AVeszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal (továbbiakban: erdészeti hatóság) az erdőről , az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 33. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Evt. végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII.21.) FM rendelet 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hivatalból megkezdi a Bakonyszentlászlói erdőtervezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységét. Az erdészeti hatóság igazgatási tevékenységének megkezdéséről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján tájékoztatást helyez el, és az eljárás lezárásáig megtekinthető.

A körzeti erdőtervezés megkezdésének napja:        2018. március 20.

Az eljáró hatóság megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály

Székhelye: 8200 Veszprém, Batsányi J. u. 5.

Ügyintézés helye: 8200 Veszprém, Batsányi J. u. 5.

Elérhetősége: levélcím: 8210 Veszprém, Pf. 1122

                       telefon: 06-88-590-344, fax: 06-88-428-111

                        e-mail cím: veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu

                        honlap cím: http://portal.nebih.gov.hu/korzeti-erdotervek

Az ügy tárgya:

Bakonyszentlászlói körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdése

Az ügy rövid ismertetése:

Az erdészeti hatóság terepi felvételezést végez, mely során felülvizsgálja az erdők gazdasági beosztását, térbeli rendjét, az egyes erdőrészletek termőhelyi viszonyaira, faállományára jellemző adatokat. Megállapítja az erdőrészletek természetességi állapotát. Erdőrészletenként felméri a következő körzeti erdőtervezésig terjedő időszakban végrehajtható, illetve végrehajtandó fakitermelési-, erdőnevelési-, erdőfelújítási- és a véghasználati lehetőségeket.

Az érintett hatóságoknak és kezelő szerveknek a hatósági nyilvántartásban nem szereplő tényeket és adatokat 2018. április 30-ig kell megküldeni az erdészeti hatóság részére.

Az erdőgazdálkodók a használatukban álló erdőket érintően az előzetes erdőterv javaslathoz a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon vagy a közzétett elektronikus formában (http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok az „Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez” címszó alatt) legkésőbb 2018. április 30-ig tehetnek észrevételeket, javaslatokat, az fentebb felsorolt e-mail, vagy postacímre küldve.

Az adatbetekintésre valamint a javaslatokról személyes egyeztetési lehetőség a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály, 8200 Veszprém, Batsányi J. u. 5. szám alatt lehetséges, ügyfélfogadási időben.

A tájékoztatás és mellékletei megtekinthetők a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban.

Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

pdf letöltése


Az általános iskolákba történő beiratásról

Pdf letöltése


Az elektronikus ügyintézés

és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek megfelelően 2018. január 2-től új elektronikus ügyintézési felületet használhatnak az állampolgárok és a gazdálkodó szervezetek.

A gazdálkodó szervezetek számára törvényi kötelezettség, hogy 
kizárólag elektronikusan intézhetik hivatalos ügyeiket.

Az állampolgárok továbbra intézhetik az ügyeiket 
papír alapon, személyesen, vagy
postai feladással, vagy választhatják az
elektronikus ügyintézést.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az azonosítás törvényi kötelezettsége miatt az elektronikus ügyintézés csak 
Ügyfélkapun, vagy 
Cégkapun 
keresztül történhet, ezért az e-mailen érkezett kérelmeket a Hivatal vissza fogja utasítani.


KÖZLEMÉNY

A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2018. február hónapban

hivatásos gondnoki képzést

indít a mellékelt felhívás szerint.
A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a cselekvőképességében részlegesen, vagy teljesen korlátozott személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához.
A képzés tervezett ideje: 2018. február 26-2018. március 01.
A képzésről tájékozódhat a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint további információt

Badiczné Juhász Anna nyújt a 88/579-311-es telefonszámon

vagy a vemkh.szoc.gyamugy@veszprem.gov.hu e-mail címen.
Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Felhívás letöltése


KÖZLEMÉNY 2017. 12. 21.

Csesznek 032/18 hrsz. áramellátás előzetes vizsgálat


 HIRDETMÉNY

Csesznek Községi Önkormányzat a Képviselő-testület által elfogadott partnerségi egyeztetés szabályai szerint elkészítette a településkép védelméről szóló 2016 évi LXXIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti

Településképi Arculati Kézikönyvet.

A széleskörű társadalmi bevonással készültkézikönyv szemléletformáló célt szolgál, feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, továbbá javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A kézikönyvvel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat írásban a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalba (8430 Kossuth L. u. 69)
vagy a titkarsag@bakonyszentkiraly.hu email címre 2017. december 15-ig történő megküldéssel lehet tenni.

Településképi Arculati Kézikönyv 2017 pdf letöltés


 Vadászterület határának megállapítása jogerős


Vadászterület határának megállapítása 2 jogerős

CSESZNEK KÖZSÉG
HIVATALOS HONLAPJA